Anonymous
×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 452 articles on Gachimuchi Wiki. Type your article name above or click on one of the titles below and start writing!Gachimuchi Wiki

I'm a Vietnamese translator for Gachimuchi Wiki

Tui chỉ là phiên dịch viên cho trang wiki này, nếu bạn đang đọc dòng này, tôi hi vọng thế hệ sau sẽ biết và hiểu rõ hơn series meme này

Tôi công hiến hết mình cho dự án tâm huyết nhất đời tôi mà tôi từng tham gia, nó là một phần của văn hoá internet meme Nhật Bản, cụ thể nó có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng trên Nico Nico Douga

Bạn có thể theo dõi tôi tại:

Facebook

Youtube

Twitter

Nico Nico

BiliBili

Cộng đồng meme Gachimuchi Việt Nam

Nếu muốn liên hệ với tôi, bạn có thể liên hệ qua:

Discord: @cyahega (Cyahega#4114)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.